POSTULAT 22 – Nowe Polski Pieśni Robotnicze

Solidarity! – Postulat 22: Songs from the New Polish Labour Movement (Nowe Polskie Pieśni Robotnicze)

SOLIDARNOSC -‘POLNISCHER SOMMER’ Lider der neunen Polnischen Gewerkschalfsbewegung