Kosmopolak (Kolekcja 20-lecia Pomatonu)

Kosmopolak (Kosmopolak / Dzieci Hioba)

Kosmopolak

Kosmopolak

Pierestrojka

Kosmopolak

Kosmopolak